MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

PROPOZYCJA POLONEUM

(dokument ten został opublikowany w lipcu 2001, a jego ostatnia aktualizacja była 06 stycznia 2003)

SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE

2. PRZEDMIOT PROPOZYCJI POLONEUM

3. PILOTOWY PROJEKT POLONEUM
    3.1   ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
    3.2   PROGRAM
    3.3   KOSZT

4. ZALECENIA
    4.1   WARUNKI WSPÓŁPRACY Z POLONEUM
    4.2   ZOBOWIĄZANIA POLONEUM WOBEC ORGANIZACJI-STRON
    4.3   REKOMENDOWANE SPOSOBY SKUTECZNYCH FORM WSPÓŁPRACY Z POLONEUM
    4.4   PROCES ADAPTACJI PROPONOWANEGO POLSKO-AUSTRALIJSKIEGO JOINT VENTURE W WARUNKACH
             EKONOMII AUSTRALIJSKIEJ

5. HARMONOGRAM

6. KOSZTORYS PROPOZYCJI POLONEUM

7. PRZEBIEG REALIZACJI 'STUDIUM WYKONALNOŚCI' (ang. 'FEASIBILITY STUDY')
    7.1   ZESTAWIENIE OPERACJI
    7.2   GRAF ZALEŻNOŚCI SIECIOWYCH
    7.3   WYKRES GANTT'A

8. ZASTRZEŻENIE

ZAŁĄCZNIKI

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie pn. PROPOZYCJA POLONEUM jest wynikiem intensywnej pracy w ciągu ostatniej dekady ekspertów reprezentujących polskie i australijskie srodowiska biznesowe w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju przyszłych stosunków gospodarczych Polski i Australii z uwzględnieniem wpływów regionalnych. Treść tego dokumentu podlega konsekwentnym, rutynowym aktualizacjom, ażeby cała koncepcja mogła być dobrze dostosowana do zmieniającego się środowiska, bez zasadniczych modyfikacji całego planu.

Obecne otwarcie polityczne Polski umożliwia sukcesywne usuwanie barier istniejących jeszcze w państwowym systemie gospodarczym na drodze do autonomicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Sytuacja polityczno-ekonomiczna Australii stanowi również czynnik sprzyjający temu procesowi i możliwe jest już dziś uruchamianie strategii polegających na instalowaniu nowych kanałów finansowych na skalę globalną.

W niniejszej PROPOZYCJI podana jest strategia umożliwiająca rozpoczęcie realizacji proponowanego PROJEKTU POLONEUM, która została przyjęta przez Radę Rozwojową POLONEUM w drodze konsultacji i porozumienia z Inwestorem Wiodącym (Załącznik 1).

Głównym warunkiem niezbędnym do przyjęcia na obecnym etapie przez negocjujące Organizacje-Strony jest zgoda na opracowanie i przygotowanie do zatwierdzenia przez Inwestora Wiodącego ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’) zawierającego pełną informację dot. rejestracji proponowanego polsko-australijskiego przedsięwzięcia w obydwu krajach, w terminie do 26 tygodni wg wykresu GANTT’a (7.3). W celu osiągnięcia zakreślonego w tej PROPOZYCJI zadania wszystkie Organizacje-Strony mają obowiązek podpisać Umowę wg FORMUŁY POLONEUM oraz zgodzić się na współpracę wg podanych poniżej ZALECEŃ i HARMONOGRAMU (5.).

DIAGRAM 1


Powyższy DIAGRAM 1 jest graficzną interpretacją struktury udziałów Organizacji-Stron w proponowanym Projekcie POLONEUM, w której zakres wpływów Inwestora Wiodącego określony jest na poziomie pakietu kontrolnego (51%). Centralne położenie POLONEUM określa rolę tej Organizacji jako koordynatora strategicznego całości przedsięwzięcia strukturalnie podporządkowanemu partnerom.

2. PRZEDMIOT PROPOZYCJI POLONEUM

Niniejszym proponuje się, żeby POLONEUM INCORPORATED (zwane dalej POLONEUM) w porozumieniu z zadeklarowanymi Organizacjami-Stronami, ustaliło warunki konieczne i wystarczające do utworzenia polsko-australijskiego przedsięwzięcia, w skład którego wchodziłaby instytucja finansowa (z preferencją dla Towarzystwa Budowlanego) w oparciu o przedstawiony poniżej PROJEKT POLONEUM. Jak również, żeby POLONEUM przedstawiło te warunki Organizacjom-Stronom w dokumencie ‘Studium Wykonalności’ (w wersji angielskiej ‘Feasibility Study’) zgodnie z ZALECENIAMI, HARMONOGRAMEM oraz KOSZTORYSEM niniejszej PROPOZYCJI.

3. PILOTOWY PROJEKT POLONEUM

      3.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Idea POLONEUM przewiduje wiele założeń przestrzennych, których projekty będą wprowadzane do realizacji w Australii i Polsce oraz w regionach przyległych, w miarę zaleceń strategicznych na poszczególnych etapach.

Względy marketingowe zadecydowały, że jako pierwszy proponowany jest do wdrożenia projekt pilotowy, nazwany PROJEKTEM POLONEUM. Jego tematem jest założenie parkowo-pałacowe usytuowane w Adelajdzie, Płd. Australia, do użytkowania publicznego i rezydencjalnego.

Program koncepcyjny wdrażania Projektu jest przedstawiony na poniższym schemacie.

Parametry ilościowe, technologiczne oraz niektóre funkcje koncepcji programowej Projektu będą dostosowywane do potrzeb w miarę rozwoju przedsięwzięcia. Niezmienna pozostaje koncepcja architektoniczna oraz układ funkcjonalno-przestrzenny poszczególnych założeń, stanowiąca o idei POLONEUM i zgodna z zapisem w MISJI POLONEUM.

W Załączniku 4 podana jest koncepcja programowa Projektu, której parametry ilościowe, technologiczne oraz niektóre funkcje będą dostosowywane do potrzeb w miarę rozwoju przedsięwzięcia. Niezmienna pozostaje koncepcja architektoniczna oraz układ funkcjonalno-przestrzenny poszczególnych założeń, stanowiąca o idei POLONEUM.

Centrum w Adelajdzie, Południowa Australia, spełniającym rolę witryny kultury i gospodarki polskiej na Antypodach jest przewidziane do realizacji w pierwszym etapie. Dominantę tej koncepcji stanowi ośrodek w formie wersji letniej Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. Do realizacji Centrum Australijskiego w Polsce wyłoniony zostanie projekt w drodze konsultacji ze stroną australijską.

Wszystkie projekty architektoniczne POLONEUM są przedmiotem polsko-australijskiego konkursu architektonicznego zorganizowanego przez POLONEUM, Łódzki Oddział SARP oraz oddział RIAA w Adelajdzie.

      3.2 PROGRAM

Program Projektu przewiduje rozmieszczenie funkcji wg zaleceń w pokonkursowych rozstrzygnięciach projektowych.

Projektowane założenie parkowo-pałacowe w Adelajdzie jest pomieszczeniem dla tych polskich instytucji i organizacji, które mają potrzebę prowadzenia działalności w Australii i na Dalekim Wschodzie z uwzględnieniem funkcji reprezentacyjnej.

Centrum Australijskie w Polsce ma spełniać analogiczną rolę dla partnerów australijskich.

      3.3 KOSZT

Wartość PROJEKTU POLONEUM szacowana jest wstępnie na AUD25 milionów i może ulec zmianie po konsultacjach z Organizacjami-Stronami Joint Venture.

4. ZALECENIA

      4.1  WARUNKI WSPÓŁPRACY Z POLONEUM

Dobrą i sprawdzoną w praktyce formą współpracy organizacji o różnych profilach w kontaktach międzynarodowych z Polską jest Joint Venture.

O ostatecznej formie prawnej przedsięwzięcia POLONEUM i jego strukturze organizacyjnej zadecyduje jednak Inwestor Wiodący po analizie ‘Studium Wykonalności’(‘Feasibility Study’) i konsultacji ze wszystkimi Organizacjami-Stronami.

Osiągnięcie wytyczonego w tej Propozycji celu jest możliwe jedynie przy założeniu, że wszystkie Organizacje-Strony zgodzą się przestrzegać w praktyce ZALECEŃ (4.) i HARMONOGRAMU (5.) wg niniejszego opracowania.

Praktyczne rozpoczęcie współpracy jest możliwe po zapoznaniu się i deklaracji podanej w FORMULE POLONEUM (kliknąć), która jest regułą obowiązującą wszystkich bez wyjątku Udziałowców w tym Projekcie.

Tego od nich wymaga skala, wyjątkowość i wyeksponowanie całego Projektu i jest to w pewnym stopniu ograniczeniem swobody działania, zapobiega ono jednak niepowodzeniom na starcie.

      4.2  ZOBOWIĄZANIA POLONEUM WOBEC ORGANIZACJI-STRON

4.2.1

O ile Organizacje-Strony nie zadecydują wspólnie inaczej, POLONEUM deklaruje się niniejszym z własnego budżetu pokrywać wszystkie wydatki związane z przygotowaniem opracowania pt. ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’), włącznie z wartościami kontraktów oraz wszelkich innych dodatkowych i dobrze udokumentowanych kosztów niezbędnych do dotrzymania zobowiązań kontraktowych.

4.2.2

W szczególności ramach zatwierdzonego budżetu POLONEUM zobowiązuje się:

4.2.2.1

Dostarczyć wszelkie niezbędne wsparcie organizacyjne, włącznie z marketingiem, aby doprowadzić do realizacji i zatwierdzenia uzgodniony wspólnie dokument ‘STUDIUM WYKONALNOŚCI’ według poniższego HARMONOGRAMU i KOSZTORYSU.

4.2.2.2

Doprowadzić do harmonijnej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi regionów zaangażowanych przy przedsięwzięciu POLONEUM.

4.2.2.3

Zabezpieczyć pobyt i prowadzić szkolenia kadr, z uwzględnieniem tłumaczeń, zarówno w Australii jak i w Polsce.

4.2.2.4

Zdawać sprawozdania Inwestorowi Wiodącemu z zakończenia wytyczonych etapów. Sprawozdania te są własnością inicjatorów PROJEKTU POLONEUM oraz ustalonych wspólnie Organizacji-Stron, będących przedmiotem nin. przedsięwzięcia.

4.2.2.5

Organizacja przyjmująca w proponowanym przedsięwzięciu rolę Inwestora Wiodącego wg DIAGRAMU 1, jest dla wszystkich pozostałych Organizacji-Stron autorytetem prowadzącym audyt dostarczanej do bieżącego wglądu dokumentacji dot. tej PROPOZYCJI.

      4.3  ZALECANE SPOSOBY SKUTECZNEJ WSPÓLPRACY Z POLONEUM

4.3.1

POLONEUM jest organizacją społeczną działającą w oparciu o środki uzyskiwane dzięki aktywności swoich Członków i Sponsorów. Niniejszym przyjmuje się za warunek konieczny dla każdej organizacji deklarującej swój udział w projekcie wg niniejszej PROPOZYCJI:

4.3.1.1

Podpisanie REZOLUCJI POLONEUM - zob. FORMUŁA POLONEUM

4.3.1.2

Wpłacenie na konto bankowe POLONEUM składki członkowskiej w wysokości przewidzianej w ‘KARCIE SPONSORA POLONEUM 2003'.

4.3.2

Każda organizacja, która wpłaci najwyższą składkę (‘OPAL HEART SPONSORSHIP’) uzyskuje automatycznie status Organizacji-Strony w proponowanym przedsięwzięciu.

4.3.3

Z chwilą podjęcia przez Organizację-Stronę decyzji niesatysfakcjonującej POLONEUM, Rada Rozwojowa POLONEUM, jako Pomysłodawca, zastrzega sobie w ostateczności prawo do odstąpienia od powyższych Zobowiązań wobec tej Organizacji-Strony w trybie uzgodnionym z Inwestorem Wiodącym.

      4.4  ADAPTACJA PROPONOWANEGO POLSKO-AUSTRALIJSKIEGO JOINT VENTURE W
            WARUNKACH EKONOMII AUSTRALIJSKIEJ.

4.4.1

Okres wstępnej adaptacji nowo-projektowanej organizacji w warunkach australijskich jest nieodzowny ze względu na oczywistą potrzebę jej asymilacji na tamtejszym rynku, a także konieczność „zakorzenienia się” jej w świadomości Polonii australijskiej. W tym bowiem czasie będą się kształtować prawidłowe formy działalności w nowych warunkach, a jednocześnie następować będzie intensywna wymiana doświadczeń i informacji z macierzystą organizacją, która będzie prowadzić bieżącą korektę swojej strategii.

4.4.2

POLONEUM zadba w dobrze pojętym własnym interesie o prawidłowy przebieg tego procesu, chroniąc nowo założoną organizację przed negatywnym wpływem środowiska. W szczególności, POLONEUM zadba o prawidłowy wizerunek utworzonej instytucji wobec władz i społeczeństwa Południowej Australii poprzez aktywne wspieranie wytwarzania się prawidłowych relacji z istniejącymi organizacjami polonijnymi.

4.4.3

Wiodący Inwestor zabezpieczy prawidłową komunikację instytucji australijskich z partnerami polskimi na terenie Polski.

4.4.4

Przewidywany okres adaptacji Instytucji Finansowej POLONEUM w warunkach australijskich wyniesie 2 (dwa) lata. Po tym czasie założona instytucja wchodzi w etap systematycznego, autonomicznego wzrostu.

5. HARMONOGRAM   (por.: 7. PRZEBIEG REALIZACJI ‘STUDIUM WYKONALNOŚCI’)

      5.1  Miesiące Pierwszy i Drugi

5.1.1

Korespondencja z wybranymi przedstawicielami biznesu polskiego, australijskiego oraz odnośnych władz i legislatury w celu uzyskania wyczerpującej informacji na temat pożądanych i możliwych rozwiązań oraz form projektowanego polsko-australijskiego przedsięwzięcia.

5.1.2

Pierwsza delegacja przedstawicieli POLONEUM na rozmowy wielostronne do Polski. Program współpracy POLONEUM w Polsce:

5.1.2.1

Przygotowanie Prospektu proponowanego polsko-australijskiego przedsięwzięcia w celu przedłożenia go wszystkim zainteresowanym.

5.1.2.2

Przygotowanie i ogłoszenie polsko-australijskiego konkursu architektonicznego na PROJEKTU POLONEUM do realizacji w Adelajdzie, Południowa Australia.

5.1.2.3

Ustalenie listy przedsiębiorstw i instytucji deklarujących się do przystąpienia do realizacji PROJEKTU POLONEUM.

5.1.2.4

Zatwierdzenie przez zadeklarowane Organizacje-Strony budżetu dla POLONEUM na wykonanie ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’) według poniższego KOSZTORYSU (6.).

5.1.3

Rejestracja siedziby reprezentacyjnej POLONEUM w Poddębicach, Polska.

5.1.4

Rozpoczęcie cyklu szopenowskich koncertów fortepianowych (‘Chopin Nights’) we współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi w Adelajdzie.

      5.2  Miesiące Trzeci i Czwarty

5.2.1

Przyjazd do Australii przedstawicieli wszystkich Organizacji-Stron proponowanego polsko-australijskiego przedsięwzięcia w celu uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji długofalowej współpracy najbardziej im odpowiadającej uzgodnionej wcześniej w drodze konsultacji.

5.2.2

Koncert galowy zamykający cykl ‘Wieczorów Chopinowskich’ (‘Chopin Nights’) z udziałemi reprezentantów wszystkich Organizacji-Stron oraz przedstawicieli rządu stanowego, zarządów ważniejszych i współpracujących instytucji.

5.1.3

Drugi wyjazd przedstawicieli POLONEUM na rozmowy wielostronne do Polski w celu przedłożenia do dyskusji i wstępnej akceptacji zebranych materiałów i przygotowanych analiz. Uzgodnienie stanowisk, wytyczne do dalszych działań.

      5.3  Miesiące Piąty i Szósty

5.3.1

Zebranie materiałów i analiza informacji w celu ostatecznego ustalenia struktury organizacyjnej i strategii rozwojowych projektowanej Instytucji Finansowej.

5.3.2

Zakończenie ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’) i przedłożenie dokumentu Inwestorowi Wiodącemu do akceptacji.

5.3.3

Przedłożenie dokumentu ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’) Agencjom Rządowym Polski i Australii do oceny i rewaloryzacji.

6. KOSZTORYS PROPOZYCJI POLONEUM

6.1

W związku z przygotowaniem dokumentu ‘Studium Wykonalności’ do przedłożenia Inwestorowi Wiodącemu wg podanych powyżej ZALECEŃ i HARMONOGRAMU, POLONEUM ponosi następujące koszta:

WIECZORY CHOPINOWSKIE, ‘CHOPIN NIGHTS’:ceny w AUD

- Wynajęcie i ubezpieczenie fortepianu na 2 miesiące

$4,700

- Nagrody dla pianistów

$1,500

- Wynajem lokalu

$1,000

SUBTOTAL___________________________________________________________________

$7,200


KONTRAKTY Z POLONEUM (zgodnie z załączonym wykresem GANTT’a):

1. $1,800 tygodniowo przez 26 tyg. (A+B+C+I+L)

$46,800

2. $1,800       ‘’        ‘’        ‘’        ‘’     (A+B+C+I+L)

$46,800

3. $1,650 tygodniowo przez 9 tyg. (G)

$14,850

4. $1,650      ‘’       ‘’       ‘’       ‘’      (G)

$14,850

5. $1,600 tygodniowo przez 6 (F) + 5 tyg. (J)

$17,600

6. 1,500 tygodniowo przez 3+4 tyg. (E+J)

$10,500

7. $1,450 tygodniowo przez 6 tyg. (H) +4 tyg.(J)

$14,500

8. $1,250 tygodniowo przez 2 tyg. (D)

$2,500

9. $1,150      ‘’       ‘’       ‘’       ‘’      (K)

$6,900

SUBTOTAL___________________________________________________________________

$175,300

Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono koszt zrealizowany do 1 maja 2002r.PIERWSZA DELEGACJA DO POLSKI (‘POLONEUM DELEGATION JUNE 2001’):

- koszt 4 powrotnych biletów lotniczych ‘business class’

$30,500

- Specjalny Wysłannik - pobyt, rent-a-car, itp. (dieta 311 dni á $200)

$62,200

- wydatki związane z podróżą (wizy, paszporty, podarunki itp.)

$5,000

- komunikacja (telefony, kom. 'roaming', faxy, e-mejle itp.)

$7,500

- wydatki inne (remont biura itp.)

$17,500

CZERWONY SUBTOTAL_____________________________________________________________

$122,700

DRUGA DELEGACJA POLONEUM DO POLSKI:

- koszt powrotnych biletów lotniczych (5x $2,400)

$12,000

- pobyt, rent-a-car, etc. (dieta 5x14 dni á $200 etc.)

$14,000

- wydatki związane z podróżą (wizy, paszporty, podarunki etc.)

$3,000

- wydatki inne (ogłoszenia, reklama, komunikacja itp.)

$12,000

SUBTOTAL___________________________________________________________________

$41,000

POLSKA DELEGACJA DO AUSTRALII:

- koszt powrotnych biletów lotniczych, wizy (20x $2,400)

$48,000

- 14-dniowy pobyt w hotelu (7 x 14 x $150)

$14,700

- przejazdy, rent-a-car, itp.

$7,200

- ubezpieczenie, zezwolenia itp. formalności

$14,000

SUBTOTAL___________________________________________________________________

$73,900

TOTAL_____________________________________________________________________

$425,100

Powyższy koszt oparty jest na cennikach wg ze źródeł AUSTRADE i podlega on renegocjacjom z Organizacjami-Stronami.

6.2

Koszta legislacyjne wynikające w drodze bieżącej praktyki zatwierdzania dokumentacji przez czynniki rządowe i prawne w stanie Południowa Australia i w Polsce są stosowne do rangi przedsięwzięcia i nie są uwzględnione w budżecie POLONEUM. Informacja o nich jest odpłatna i niemożliwa do uzyskania bez przedłożenia do wglądu odnośnych artykułów ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’).

6.3

Wszystkie adresy Departamentów, Agencji, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za proces zatwierdzania dokumentacji ‘Studium Wykonalności’ (‘Feasibility Study’), zarówno w Polsce jak i w Australii, zostaną ustalone po przyjęciu i zatwierdzeniu niniejszej Propozycji przez wszystkie Organizacje-Strony.

7. PRZEBIEG REALIZACJI ‘STUDIUM WYKONALNOŚCI’ (‘FEASIBILITY STUDY’)

7.1 ZESTAWIENIE OPERACJI

No. KOD Opis Operacji Bezpośredni
Poprzednik
Czas
(tygodnie)
1. A Zatwierdzenie PROPOZYCJI POLONEUM przez I. W. podczas ‘D.P.J. 2001’ Nie ma 1
2. B Zatwierdzenie kontraktów dla kierownictwa, nadzór nad całością Projektu Nie ma 52
3. C Konsultacja z ‘O.-S.’ i ustalenie budżetu na wykonanie ‘S. W.’ Nie ma 3
4. D Wybór, zakup sprzętu i ustalenie warunków komunikacji C 2
5. E Ukończenie Schematu Projektu (przyjęcie delegacji z Polski w Australii) B 3
6. F Umowa na ustalenie tytułu gruntu dla PROJEKTU POLONEUM A 6
7. G Wprowadzanie, opracowanie i analiza danych rynkowych D,E 18
8. H Prezentacja wstępnego opracowania ‘S. W.’ do zatwierdzenia podczas ‘D.D.P.’ E 6
9. I Poprawki i udoskonalenia Projektu G,J 2
10. J Przeprowadzanie kontroli (monitorowanie, Risk Management Study) A,C 13
11. K Szkolenia kadr, sympozja A,G 6
12. L Uzgodnienia dokumentu z władzami G,H,I 3

Objaśnienia skrótów: I. W. – Inwestor Wiodący, ‘O.-S.’- Organizacje-Strony, ‘S.W.’ – ‘Studium Wykonalności’, ‘D.P.J.2001’ – DELEGACJA POLONEUM JUNE 2001, (‘D.D.P.’) – DRUGA DELEGACJA POLONEUM do Polski.


7.2 GRAF ZALEŻNOŚCI SIECIOWYCH

7.3 WYKRES GANTT’A (z uwzględnieniem zmienności ustalonych składowych)

8. ZASTRZEŻENIE

Przedstawiona powyżej Propozycja jest własnością POLONEUM Incorporated i wszelkie sprawy sporne wynikające z jej dyskusji lub przetwarzania jej zawartości, lub jakiejkolwiek dokumentacji będącej jej częścią lub przynależącą do niej, będą rozstrzygane zgodnie z brzmieniem regulaminów wewnętrznych, polis, zastrzeżeń oraz warunków zawieranych umów z POLONEUM.

ZAŁĄCZNIKI

W CELU OTRZYMANIA KOPII TEJ PROPOZYCJI PROSIMY KLIKNĄĆ NA TEN LINK, BY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Copyright POLONEUM INCORPORATED

Ostatnia aktualizacja grafiki: 28 Marca, 2018

Z POWROTEM DO STRONY FRONTOWEJ

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998