US COMMUNITY PLANAGE SWAHA PLANET POLONEUM PEACE ACADEMY TIIT XLF LIBRARY PROGRAMS PROJECTS ROOT CONTACT

WORD CORES - THE SOUND OFLOCATION OF WORD CORES' SOURCES IN THE ORAL


The graphic below accurately illustrates the places in the human oral where the speech cores of each speech are produced by the lips, tongue and lungs in the form of sounds qualified by linguistics as consonants. Groups of these cores are additionally highlighted with the colors from the POLONEUM Linguistic Key. This graphic is very helpful in systematising the word cores from all cultures of this planet.

1 P, PH, B, V, M, W

2 T, TH, C, C', S, S', D, DH, DZ, DZ', Z, Z', N
3 CH, CH', SH, SH', J, J', ZH, ZH', NH
4 K, H, G, GH, NG
5 R, L, Y

UZASADNIENIE NIEZBĘDNOŚCI ANALIZY RDZENI SŁÓW

PLANAGE    has approved and adopted the TMP about existence of one   in human history and specific achievements in this matter, except for this Department which carries out the analysis of Word Cores, are published in all other Departments of the ACADEMY, of which the following: , ALGORITHM, , , SWAHA, EXISTENCE, CONSCIENCE, TMP, LOGIC, TRANSFERS, CONCEPTS, DEFINITIONS, ART, STUDIES, SCIENCE, COMMUNICATION, INFORMATION, INFORMATICS, METHODOLOGY, POLEMITSA, THEORIES, PaTyCHeK and IDEOLOGY, have specific topics for research in this field.

Word Cores and their source semantic connections are derived for research from Information Transfers, which are with particular emphasis on Linguistics to determine the genesis of the original sound of . Preparations for this research are underway and because they require not only analysis of linguistic factors, but also any other factors affecting the Transfers of Information in the development of all Cultures of human civilisation, the results of this activity will be presented on this page in stages over a longer period of time.


UZASADNIENIE NIEZBĘDNOŚCI ANALIZY RDZENI SŁÓW

PLANAŻ   zatwierdził i przyjęła TMP o istnieniu jednej w historii ludzkości i konkretne osiągnięcia w tego zagadnienia poza tym Działem, który dokonuje analizy Rdzeni Słów, są publikowane we wszystkich pozostałych Działach AKADEMII, z których następujące: , ALGORYTM, , , SŁACHA, BYT, ŚWIADOMOŚĆ, TMP, LOGIKA, PRZEKAZY, POJĘCIA, DEFINICJE, SZTUKA, STUDIA, NAUKA, KOMUNIKACJA, INFORMACJA, INFORMATYKA, METODOLOGIA, POLEMICA, TEORIE, PaTyCZeK oraz IDEOLOGIA, mają wyznaczone określone tematy do prowadzenia badań w tej dziedzinie.

Rdzenie Słowne i ich źródłowe powiązania semantyczne są czerpane do badań z Przekazów Informacji, które są ze szczególnym uwzględnieniem Lingwistyki w celu ustalenia genezy oryginalnego brzmienia   . Przygotowania gruntu do tych badań są w trakcie i ponieważ wymagają nie tylko analizy czynników lingwistycznych, ale i wszelkich innych posiadających wpływ na Przekaz Informacji w rozwoju wszystkich Kultur ludzkiej cywilizacji, wyniki tej aktywności będą prezentowane na tej stronie etapami przez dłuższy okres czasu.
DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | TERMS | POLONEUM CODE OF ETHICS | PP RULES | PP POLICY | PP STATEMENT

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998