POLONEUM DOM O NAS MISJA PLANETA NIEBIANIE BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY PRZEGLĄD POLE SPONSORZY KONTAKT

W naszej Misji deklarujemy wykorzystywać wszelkie dostępne nam środki na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności dostarczać rozwiązania zabezpieczające ogółowi społeczności harmonijny rozwój i bezpieczną, niezainfominowaną przyszłość.

Niniejszy Kodeks Etyki jest oparty o permanentnie aktualizowaną przez Instytut TIIT PRAWDĘ, której definicja określa zasady podejmowania niezainfominowanych decyzji w praktyce naszej działalności. Zaktualizowaną PRAWDĄ posługujemy się zawsze i wszędzie z najwyższą starannością i na miarę naszych możliwości, co ma m. in. ten skutek, że w kierunkach i metodach naszej działalności badawczo-rozwojowej (R&D) ściśle przestrzegamy następujących zasad KUDOS wytyczonych przez Normy Mertona:

K - Komunalizm - Wyniki badań naukowych są wspólną własnością całego społeczeństwa.
U - Uniwersalizm - Wszyscy mogą przyczynić się do nauki, niezależnie od rasy, narodowości, kultury i płci.
D - Dobrowolność - Instytucjonalnym celem nauki jest uznanie, a nie zysk.
O - Oryginalność - Naukowe twierdzenia muszą wnosić coś nowego.
S - Sceptycyzm - Naukowe twierdzenia muszą być dostępne dla krytycznej analizy o każdym czasie.

KUDOS nie sposób przecenić, ponieważ bez przestrzegania powyższych zasad prace R&D przestają być działalnością naukową, a stają się infominacją.

ZASADY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

W toku naszej działalności będziemy zwalczać infominację, największe istniejące zagrożenie dla naszej cywilizacji, a w szczególności:

1. DEMONSTROWAĆ INTEGRALNOŚĆ
    1.1 działać w oparciu o dobrze poinformowaną świadomość
    1.2 być szczerzy i godni zaufania
    1.3 szanować godność wszystkich osób

2. DZIAŁAĆ KOMPETENTNIE
    2.1 wspierać rozwój wiedzy i umiejętności
    2.2 obiektywnie przestrzegać zakresu kompetencji
    2.3 działać na podstawie odpowiedniej wiedzy
    2.4 unikać wkładu do stronniczych programów

3. DEMONSTROWAĆ ROLĘ PRZYWÓDCZĄ
    3.1 być stanowczym w ukazywaniu społeczności PRAWDY
    3.2 podtrzymywać reputację i wiarygodność naszej działalności
    3.3 komunikować się uczciwie i skutecznie, biorąc pod uwagę zależność innych od naszej wiedzy
    3.4 promować przejrzystość we wszystkich kontaktach

4. WSPIERAĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
    4.1 angażować się w działalność w środowisku i z innymi zainteresowanymi stronami odpowiedzialnie
    4.2 prowadzić działalność w celu wspierania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa i środowiska
    4.3 aktywnie równoważyć potrzeby teraźniejsze z potrzebami przyszłych pokoleń
    4.4 odpolityczniać prowadzenie naszej działalności i chronić ją przed innymi formami uprzedzeń

Wytyczne te nie mają, ani nie powinny być interpretowane jako, pełne lub wyczerpujące listę sytuacji i okoliczności, która może obejmować zgodności i niezgodności z Kodeksem Etyki. Na wezwanie, członkowie powinni uzasadnić wszelkie rozbieżności w duchu tego Kodeksu.
Etyczna praktyka działania wymaga oceny, interpretacji i zrównoważonego procesu podejmowania decyzji w kontekście sytuacyjnym. POLONEUM przyznaje, że pomimo iż jego wartości etyczne i zasady są stałe, to normy dopuszczalnego postępowania stałe nie są. Wymagania i standardy społeczne oraz aspiracje w prowadzeniu naszej działalności będą się rozwijać i zmieniać w czasie w pewnych granicach, co stanowi akceptowalne zachowanie. Może to również zależeć od charakteru indywidualnych okoliczności. Zarzuty będą rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku.

WZORCE ETYKI POLONEUM

1. DEMONSTRUJ INTEGRALNOŚĆ

    1.1 Działaj w oparciu o dobrze poinformowaną świadomość
          a) bądź wymagający i rób to, co myślisz, że jest słuszne
          b) działaj w sposób bezstronny i obiektywny
          c) działaj prawidłowo, oraz w sposób profesjonalny, kiedy wydaje ci się, że coś nie jest jak powinno być
          d) przykładaj należytą wagę do wszystkich zobowiązań pod prawem zawartych w umowach o zatrudnienie i kontraktach

    1.2 Bądź szczery i godny zaufania
          a) przyjmuj, jak również udzielaj, uczciwej i sprawiedliwej krytyki
          b) bądź przygotowany do wyjaśnienia swej pracy i rozumowania
          c) obdarzaj odpowiednim zaufaniem tych, którzy na zaufanie zasługują
          d) w zażegnywaniu dostrzeżonych konfliktów interesów, zapewnij, by te konflikty były ujawnione zainteresowanym stronom
          e) przestrzegaj wymaganych warunków poufności, wyraźnych lub dorozumianych
          f) nie angażuj się w zachowania nieuczciwe, szkodliwe, lub kryminalne

    1.3 Szanuj godność wszystkich osób
          a) traktuj innych z uprzejmością i bez dyskryminacji lub molestowania
          b) stosuj wiedzę i umiejętności bez uprzedzeń w stosunku do rasy, religii, płci, wieku, orientacji seksualnej, stanu cywilnego lub
              rodzinnego, pochodzenia narodowego lub z powodu upośledzenia psychicznego lub fizycznego

2. DZIAŁAJ KOMPETENTNIE

    2.1 Utrzymuj i rozwijaj swą wiedzę i umiejętności
          a) w dalszym ciągu rozwijaj stosowną wiedzę i doświadczenie
          b) działaj w sposób ostrożny i sumienny
          c) bądź otwarty na porady przełożonych
          d) wspieraj dalszy rozwój innych

    2.2 Przestrzegaj obiektywnie zakresu kompetencji
          a) działaj w ramach kompetencji
          b) nie fałszuj ani nie przeinaczaj kwalifikacji, stopni członkostwa, doświadczenia lub wcześniejszego zakresu obowiązków

    2.3 Działaj na podstawie odpowiedniej wiedzy
          a) sprawdzaj źródła informacji zgodnie z najnowszymi badaniami
          b) działaj zgodnie z wymogami prawnymi i ustawowymi
          c) informuj pracodawców i/lub klientów, jeśli zadanie wymaga kwalifikacji i doświadczenia spoza twojego zakresu kompetencji

    2.4 Unikaj przyczyniania się do stronniczych agend
          a) dokładnie sprawdzaj uaktualnienia wszelkiej informacji
          b) prowadź naszą działalność w kierunkach nauki i technologii zatwierdzonych przez ekspertów i osobistości w
              danej dziedzinie przez Indeks Algorytmu TIIT uzyskanego z Instytutu TIIT

3. DEMONSTRUJ ROLĘ PRZYWÓDCZĄ

    3.1 Idź po linii PRAWDY i ukazuj PRAWDĘ społeczności
          a) wybieraj całą informację na podstawie jej wartości merytorycznej i wskazuj błędy
          b) ukazuj społeczności wyniki naszej działalności, które są zweryfikowane na podstawie ich wartości merytorycznej
          c) ujawniaj społeczności stronnicze stereotypy

    3.2 Podtrzymuj reputację i wiarygodność naszej działalności
          a) popieraj i szerz działalność etyczną
          b) angażuj się odpowiedzialnie w debaty i rozważania publiczne

    3.3 Komunikuj się uczciwie i skutecznie
          a) w swej komunikacji miej na uwadze zależność innych od naszej wiedzy na temat naszej działalności
          b) informuj jasno i zgodnie ze stanem aktualnym w kwestiach dotyczących naszej działalności usługowej, kosztów, wyników i
               ponoszonego ryzyka

    3.4 Promuj przejrzystość we wszystkich kontaktach
          a) dostarczaj informacji w sposób nie pozostawiający miejsca na spekulacje
          b) sprawdzaj aktualność dostępnej informacji i natychmiast komunikuj błędy

4. WSPIERAJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

    4.1 Angażuj się odpowiedzialnie w działalność ze środowiskiem i innymi zainteresowanymi stronami
          a) bądź wyczulony na obawy opinii publicznej
          b) informuj pracodawców lub klientów o możliwych znacznych konsekwencjach proponowanych działań dla społeczności i
              środowiska
          c) wspieraj zaangażowanie zainteresowanych stron i społeczności w przedsięwzięciach, mogących mieć pozytywny wpływ na
              środowisko

    4.2 Prowadź swoją działalność w celu wspierania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa i środowiska
          a) uwzględniaj aspekty zdrowotne i bezpieczeństwa w naszej działalności
          a) uwzględniaj aspekty społeczne, kulturalne, ochrony środowiska i ekonomiczne w zadaniach naszej działalności

    4.3 Równoważ teraźniejszość pod kątem potrzeb przyszłych pokoleń
          a) w identyfikacji zrównoważonych wyników rozważ wszystkie opcje pod kątem ich skutków gospodarczych, środowiskowych i
              społecznych
          b) dąż do wyników, które nie stanowią przeszkody dla możliwości przyszłego życia, aby mogło cieszyć się ono taką samą lub
              lepszą ochroną środowiska, zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa, jak jest obecnie,

    4.4 Odpolityczniaj prowadzenie naszej działalności i chroń ją od innych form uprzedzeń na wokandzie publicznej
          a) ujawniaj zaangażowanie w naszej działalności osób z programem politycznym
          b) przekazuj niezwłocznie władzom błędy w naszej działalności
          c) zapobiegaj wykorzystywaniu błędów i wypaczeń w naszej działalności i/lub jej wyników do celów politycznych lub w inny
              sposób stronniczy lub niejasny
          d) przeciwstawiaj się kłamliwym stereotypom, funkcjonowaniu stronniczej informacji w życiu publicznym oraz wszelkim innym
              przejawom infominacji.

Konkluzja:
Niniejszym POLONEUM zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i ducha tego Kodeksu Etyki, zawsze zabiegać o polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów, i przyrzeka nie angażować się w jakiejkolwiek formie w akcję prawną bez względu na okoliczności.

Ostatnia aktualizacja: 13 Stycznia, 2017

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998