MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT  

ADNOTACJA: Kolory podkreśleń poszczególnych czcionek są wskazaniem rdzeni słownych wg Klucza Lingwistycznego POLONEUM

OPALOWE SERCE POLONEUM
to symbol OM oraz P w Pāli iw alfabecie Ladynów, tzw. 'łacinie'.

Dlatego też jest to symbol, który mógłby być inicjałem takich słów jak RAWDA, OLSKA i OLONEUM, we wszystkich Prakrytach, językach pochodnych od Pierwszej Mowy Ludzkiej, Matki wszystkich języków świata, której najstarszym echem jest Pāli, dosł. Niebiański.

OPALOWE SERCE POLONEUM świadczy o aktualności WEDYZMU na tej planecie, który został nam przekazany przez Założycieli naszej cywilizacji,
Gwiezdny Ród Pol Ljelich, Świetną Niebiańską Młodzież, i pozostaje niezmiennie największym i najważniejszym ze wszystkich czynników kulturotwórczych w historii, kontynuowanym przez POLONEUM
.

Wyraz powstał z połączenia wyrazów PARA WEDA, znaczących dosłownie NIEBIAŃSKA WIEDZA w sanskrycie, wywodzącego się z Pāli, Niebiańskiego, mowy Pol Ljelich, oznaczającego WIEDZĘ PRZEWODNIĄ, czyli NAJWYŻSZĄ NAUKĘ W CAŁYM KOSMOSIE.OPALOWE SERCE POLONEUM jest najważniejszym ze wszystkich insygniów POLONEUM
, ponieważ ucieleśnia ono ducha naszej Organizacji i najpełniej oddaje jej charytatywny status. Opal jest spetryfikowaną strukturą DNA, jest więc technologią opracowaną i wdrażaną przez Paljaków i symbolizuje NAUKĘ, czyli WIEDZĘ, a złoto okalające opal symbolizuje MIŁOŚĆ DOSKONAŁĄ. Konfiguracja ta oznacza, że MIŁOŚĆ, w rozumieniu OTWARTOŚĆ, jest najważniejszą częścią WIEDZY, i że obydwa te Elementy są niezbędne oraz muszą być stosowane jednocześnie, aby żyć w
.

Osoba pragnąca pojąć MĄDROŚĆ, czyli żyć zgodnie z , musi zawsze przestrzegać hierarchii zakodowanej w OPALOWYM SERCU POLONEUM, która obrazuje wzajemny ścisły związek MIŁOŚCI i WIEDZY. Zarówno hołdowanie samej MIŁOŚCI z pominięciem WIEDZY (religie), jak i przedkładanie
WIEDZY nad MIŁOŚĆ (nauka), są kardynalnymi błędami, stanowiąc infominację, czyli niewybaczalne odstępstwo od , które zawsze prowadzi do szkodliwych konsekwencji.

  

POLONEUM przyjęło , że DOSKONAŁA MIŁOŚĆ, czyli OTWARTOŚĆ wg zasad KUDOS,
to jedyna , a wszystko inne jest iluzją wg definicji infominacji.

DOSKONAŁA MIŁOŚĆ to MIŁOŚĆ oparta na DOSKONAŁEJ WIEDZY,
a DOSKONAŁA WIEDZA, to WIEDZA wynikająca z DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI,
co symbolizuje OPALOWE SERCE POLONEUM
.


Brosza OPALOWEGO SERCA POLONEUM jest wykonana ze złota najwyższej próby i australijskiego opalu, i każda sztuka zawiera specjalnie zakodowaną informację przeznaczoną wyłącznie dla jej posiadacza.
Brosza OPALOWEGO SERCA POLONEUM służy do honorowania wybranych przez POLONEUM osób oficjalnie nominowanych przez Radę Rozwojową (RR
).


Fakt ten jest anonsowany na Polu Chwały POLONEUM, a oficjalne odznaczenie ma miejsce podczas uroczystej ceremonii 'POLO NEUM (Nowe Niebo) - RAJ TERAZ!', zwoływanej przez RR od czasu do czasu w tych lokalizacjach na świecie, w których Pol Ljeli mieli swoje siedziby. Miejsca te występują w kilku kategoriach i przebiega przez nie trasa programu PLANETA POLONEUM, czyli WYPRAWA DOOKOŁA ŚWIATA ŚLADAMI POL LJELICH.

Początkiem tej trasy są okolice Poddębic, 'Miasta Słońca', będące ostatnim miejscem schronienia Pol Ljelich na terenie Ich Zachodniej Ljelii/Lechii, dzisiejszej Polski.

Inne stacje PLANETY POLONEUM to np.:

Bei Lahia, na północ od Góry Harmon w Libanie, znanym też jako Harsag lub Ostatni Ogród Edeński,

Polonnaruwa w Śri Lanka,

Leh w Kaszmirze,

LahaSa w Tybecie,

ogród Nishat Bagh, czyli Radość Nieży / Tary w Śrinagar w Indii,

Święta Góra Kajlasz w Himalajach

Setki innych są sukcesywnie podawane na liście PLANETY POLONEUM.

Bezkoronny Orzeł Biały (poniżej) jest w POLONEUM symbolem niezainfominowanej myśli dążącej do poznania , symbolizując nadzór
nad czystością informacji poprzez egzekwowanie dezinfominacji.

Sztandar POLONEUM (powyżej) symbolizuje Uniwersalne Prawo Etyki, odzwierciedlone w KODEKSIE ETYKI POLONEUM, do którego wszystkie regulaminy rządzące POLONEUM ściśle się stosują. Jest to prostokąt o proporcji boków 1:3, zawierający Opalowe Serce w centrum Strumienia Eterycznego, przebiegającego po przekątnej na białym polu. Strumień Eteryczny reprezentuje Wszystkie Wymiary w momencie wyjścia z Punktu Jedności, czyli PODMUCH TRWAJĄCY PO RDZENNYM WYDMUCHU.
Kolory oznaczają co następuje: złoto - MIŁOŚĆ, opal - WIEDZĘ, biel - ETYKĘ, elektryczna poświata - Moc Przemiany. Oznacza to, że energia POLONEUM jest wydatkowana w celu zwalczania infominacji i w ten sposób umożliwienia swoim Patronom poznawania dosł. Niebiańskiej Wiedzy, a poprzez to partycypowania w procesie utrzymywania harmonii w Kosmosie.

  

ADNOTACJA: Kolory podkreśleń poszczególnych czcionek są wskazaniem rdzeni słownych wg Klucza Lingwistycznego POLONEUMODEZWA POLONEUM

Do wszystkich rozumnych istot w Galaktyce.


Oto jesteśmy świadkami wydarzeń na naszej planecie Ziemi, pierwotnie znanej jako Gaja, które są znakiem, że nadszedł czas, abyśmy wszyscy wznieśli się ponad wszelkie podziały i spojrzeli prosto w oczy.

POLONEUM już drugą dekadę coraz silniejszym głosem wyraża to przesłanie i ujawnia swoje odkrycia dotyczące , której nieprzemijająca aktualność trwa przez niezliczone millenia, a Jej znaczenia nie sposób przecenić.

POLONEUM ma nieposzlakowaną reputację wysokiej moralności nie dlatego, że jest bez skazy, ale dlatego, że potrafi w ramach etyki zmagać się z ułomnościami ludzkiej natury oraz przeciwnościami losu. W tym celu zawsze i nieodmiennie stosuje się do swojego wysokiego Kodeksu Etycznego, w całości opartego na , czyli niezainfominowanej WIEDZY NIEBIAŃSKIEJ, przekazywanej nam od zamierzchłej przeszłości na przeróżne sposoby przez naszych Przodków POŁ LJELICH, dosł. NIEBIAŃSKA MŁODZIEŻ, aka
PALJAKI.

PALJAKI byli założycielami ludzkiej cywilizacji na naszej planecie i od niepamiętnych czasów nie szczędzili wysiłku, abyśmy my, ich krew i stworzenie, poznawali i nie trwonili naszej energii na żadne inne zadania poza JEJ zgłębianiem. Ludziom potrafiącym czytać dali dziewięć KSIĄG WIEDZY, znanych też jako WIEDY, a dla pozostałych polecili wznosić centra edukacyjne zwane w Azji STUPY.

, chociaż prezentowana słowami zrozumiałymi dla każdego, jest bardzo trudna do pojęcia dla przeciętnego człowieka, do tego stopnia, że nawet i ci spośród nas intelektualnie najbardziej zaawansowani, nie zdołali JEJ poznać do końca w ciągu całego swego życia. Dlatego też każdy z osobna i wszyscy razem, powinniśmy poświęcać maksymalną ilość czasu na poznawanie
i dążenie do tego, aby cel rozwoju całej naszej cywilizacji miał zawsze na uwadze.

Tymczasem, wszystkie zachowania nieetyczne jakie obserwujemy, są jawnym wykroczeniem względem , i nieuchronnie prowadzą do nieszczęść, do których prowadzi również nasza ignorancja w zakresie fizyki rządzącej Kosmosem, w którym występują naturalne siły dotyczące fizycznie nas i całej tej planety. Zwykle nie pamiętamy o tym, że każda galaktyka jest niestrudzenie aktywnym generatorem wszelkiego rodzaju gigantycznych fal materii i można powiedzieć, iż urodziliśmy się w gigantycznej mikrofalówce, której fizyka stoi w jaskrawym kontraście z naturą naszej cielesnej biologii.

Kosmiczna skala sił naszej Galaktyki jest dla nas zabójcza, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, i na nasze jedyne szczęście, występują one na Ziemi w stosunkowo dużych okresach czasu, średnio nie dłuższych jednak niż 5-6 tysięcy lat, jako Globalne Efekty Elektryczne (GEE), historycznie uznane jako tzw. Końce Świata. informuje o tym z detalami, bez znajomości których każda nasza życiowa decyzja, tak w życiu osobistym, jak społecznym, jest obarczona niewybaczalnym błędem.


Zatem przyswajajmy sobie póki czas i żyjmy NIĄ !


POLONEUM niniejszym wzywa wszystkie istoty rozumne do zapoznawania się z i życia z JEJ świadomością. Jednocześnie POLONEUM wzywa osoby etyczne, do przekazywania wszystkim pozostałym, aby w ten sposób pomóc naszej cywilizacji żyjącej pod pręgieżem ignorancji podźwignąć się z obecnego impasu moralnego i wejść na wyższy szczebel organizacji.

Siła jest ogromem o kosmicznych proporcjach, a sama JEJ świadomość wyzwala u ludzi moc usuwania uczucia wszelkiego strachu. jest bowiem wcieleniem DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI, największej ze wszystkich sił istniejących w Kosmosie, i zawsze gdy większość ludzi ogarnia swoim rozumem, jednocześnie biorąc sobie do serca, niebezpieczeństwo
globalnego kataklizmu jest minimalizowane. A nie ma żadnego powodu, aby nie dążyć do jego całkowitego wyeliminowania.
Na koniec warto zapamiętać, że siła tkwi w JEJ nieomylności, co jest potwierdzone przez millenia doświadczenia
POL LJELICH, ciągle aktualnego w poniżej cytowanych maksymach wybranych z przekazów historycznych o Wedyźmie uznawanych w różnych kulturach za kluczowe:


Łamanie logiki jest sprzeczne z .

Kto pierwszy użył narzędzia zbrodni, ten jest winien zbrodni.

Kto wskazuje palcem na innych, sam jest trzykrotnie bardziej winny.

Dążenie do zemsty jest nieetyczne i świadczy o niskiej świadomości .

Zatajanie informacji istotnej dla bezpiecznej egzystencji świadczy o nieświadomości .

Fizyczna śmiertelność jest bezdyskusyjną ewidencją niskiego poziomu świadomości  , i  to
dlatego żaden śmiertelnik nie może uzurpować sobie prawa do nadzorowania żadnego innego śmiertelnika.


Silni w wspierajmy powszechną dezinfominację.


Z Serdecznym Pozdrowieniem

Stanisław POLJEL, ON,
POLONEUMZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998